جوش لیزری

رفع عیوب جوشکاری در دستگاه جوش لیزری در سال 2022

نحوه رفع عیوب جوش لیزری 1. ترک در جوش لیزری ترک های ایجاد شده در جوش پیوسته لیزری در دستگاه جوش لیزری عمدتاً ترک های حرارتی هستند، مانند ترک های کریستالیزاسیون، ترک های ناشی از گدازه و غیره. دلیل آن عمدتاً ناشی از نیروی انقباض زیاد جوش قبل از انجماد کامل است و اقداماتی مانند …

رفع عیوب جوشکاری در دستگاه جوش لیزری در سال 2022 Read More »